Gemeentelijke Muziekschool
Jaap Prinsen

Korte Zijlweg 9B
2051 BD Overveen

023 527 74 70 (tussen 13:00 & 17:00)

muziekschool@bloemendaal.nl

Facebook | Instagram

Inschrijven Muziekles
Meld je nu aan voor het nieuwe seizoen!

Samen muziek maken 🎵🎸🎷🎤🎹🥁 Leer een instrument spelen of zingen!

Algemene lesvoorwaarden

Proefperiode

De muziekschool biedt nieuwe leerlingen vanaf het begin van het nieuwe cursusjaar een proefperiode van drie weken vanaf aanvang van het cursusjaar aan. Bij het afzeggen van de lessen na deze proefperiode dient de leerling het verschuldigde lesgeld over de gevolgde lessen te betalen. Na de proefperiode van drie weken is bij het eventueel stoppen van de lessen geen restitutie mogelijk, tenzij een van de uitzonderingen geldt zoals genoemd onder restitutie lesgeld.

Toelatingsprocedure

 1. Vocaal en instrumentaal onderwijs is alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente Bloemendaal.
 2. Bij plaatsing hebben de volgende leerlingen voorrang:
  1. Leerlingen tot 18 jaar.
  2. Leerlingen die het vorige cursusjaar onderwijs hebben genoten en nog niet negen jaar op school zitten.
  3. Leerlingen die een cursus AMV hebben afgerond.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen uit de eigen gemeente kan de muziekschool leerlingen van buiten de gemeentegrenzen toelaten.
 4. Voor de ensembles, orkesten en koren zijn belangstellenden van buiten de gemeentegrenzen van harte welkom.

Wachtlijst

De muziekschool is door de beschikbare financiële middelen gebonden aan een maximum aantal lessen. Voor leerlingen die niet geplaatst kunnen worden legt de muziekschool een wachtlijst aan. De muziekschool benadert de leerlingen van de wachtlijst zodra zich een mogelijkheid voor plaatsing voordoet. Voor leerlingen op de wachtlijst geldt een voorrangsregeling bij de inschrijving voor het
nieuwe cursusjaar.

Indeling

De muziekschool deelt nieuwe leerlingen onder de negen jaar zoveel mogelijk in groepslessen in. Deze mogelijkheden zijn afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. De docenten bepalen voor elk cursusjaar in zorgvuldig overleg met de directeur alle leerling-indelingen in lessoort, type les en tijdsduur. Zij wegen daarbij het volgende mee:

 1. De leeftijd van de leerling ten opzichte van andere leerlingen aan groepslessen.
 2. De vorderingen van de leerling.

Wijzigingen gedurende het cursusjaar

Wanneer een groepsles onverhoopt niet blijkt te werken zal in goed overleg met de ouders en de docent een alternatief worden gevonden.

Afwezigheid docent

De muziekschool stelt alles in het werk om in het geval van afwezigheid van een docent voor een vervanger te zorgen. De muziekschool licht bij ziekte van een docent de leerlingen telefonisch of per e-mail in. De muziekschool restitueert lesgeld vanaf de vijfde keer dat een les niet wordt vervangen. (Zie ook: restitutie lesgeld.)

Afwezigheid leerling

Leerlingen melden zich bij voorkeur rechtstreeks bij de docent af. Wanneer de docent onbereikbaar is kan dit gebeuren via de administratie van de muziekschool.

Lesmaterialen/leermiddelen

De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

Instrumentenaanschaf

Leerlingen kunnen een instrument aanschaffen via de muziekschool. De helft van de korting die de muziekschool bij de vakhandel kan bedingen gaat naar de leerling, de andere helft wordt in het instrumentenfonds van de muziekschool gestort. Instrumenten die gekocht worden via de muziekschool worden door de docenten gekeurd. Ouders of leerlingen dragen zelf zorg voor de verzekering van instrumenten die via het instrumentenfonds aangeschaft zijn. De muziekschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verzekerd zijn van deze instrumenten.

BTW-heffing voor volwassenen

De muziekschool moet voor volwassenen vanaf 21 jaar 21% BTW over het lesgeld afdragen. Deze heffing komt bij het lesgeld. Jongeren vallen niet onder deze regeling omdat voor hen de fiscus muziekonderwijs als algemeen vormend onderwijs aanmerkt. Leerlingen die tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het schooljaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het cursusgeld.

Betaling van het lesgeld

In november ontvangt u een nota voor de lessen van de muziekschool. Het is alleen mogelijk om in vier termijnen te betalen als de nota meer dan € 500,- bedraagt. Betaling van het lesgeld voor korte cursussen en koren en orkesten vindt plaats binnen een maand na verzending van de nota door de gemeente Bloemendaal.

Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting heeft de muziekschool het recht de leerling verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. De gemeente Bloemendaal geeft de vordering na twee schriftelijke en zo nodig nog een telefonische aanmaning in handen van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de ouders, verzorgers of leerling.

Restitutie lesgeld

In bijzondere gevallen kan de muziekschool lesgeld restitueren:

 1. Bij verhuizing van een leerling naar een woonplaats buiten de gemeente Bloemendaal.
 2. Bij langdurige ziekte van een leerling.
 3. Bij ongeschiktheid van de leerling voor muziekonderwijs. Deze beëindiging vindt plaats in overleg met docent, ouders, leerling en de directeur.
 4. Bij lesuitval van meer dan vier lessen veroorzaakt door de muziekschool. Vanaf de vijfde les vindt restitutie plaats.
 5. bij beëindiging van lessen om de hierboven genoemde redenen gedurende het cursusjaar wordt pro rato over de periode van niet meer af te nemen lessen de helft van het lesgeld gerestitueerd.