Gemeentelijke Muziekschool
Jaap Prinsen

Korte Zijlweg 9B
2051 BD Overveen

023 527 74 70 (tussen 13:00 & 17:00)

muziekschool@bloemendaal.nl

Facebook | Instagram

Inschrijven Muziekles
Meld je nu aan voor het nieuwe seizoen!

Samen muziek maken 🎵🎸🎷🎤🎹🥁 Leer een instrument spelen of zingen!

Algemene lesvoorwaarden

De muziekschool hanteert de volgende procedure wat betreft plaatsing van leerlingen

Aanmelden

 • De muziekschool schrijft leerlingen per schooljaar in. Ieder jaar moet een leerling zich dus opnieuw aanmelden.
 • Het schooljaar loopt van 1 september t/m 31 juli.
 • Kinderen tot 18 jaar moeten worden aangemeld door hun ouders of verzorgers. Iedereen boven de 18 jaar kan zichzelf inschrijven.
 • Aanmelding voor het schooljaar 2021-2022 gebeurt door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier in deze prospectus voor 17 juni 2021 in te leveren bij de administratie van de muziek-school. U krijgt in juli schriftelijk bericht over uw aanmelding.
 • Aanmelding voor korte cursussen en kortlopende ensembles vindt plaats door inlevering van een inschrijfformulier dat te verkrijgen is bij de administratie. Aanmeldingen voor korte cursussen kunnen gedurende het hele jaar worden gedaan.
 • Wanneer een leerling geplaatst wordt voor de opleiding geldt de inschrijving voor een geheel schooljaar.

Plaatsing

Na 17 juni wordt geprobeerd alle leerlingen van wie een aanmeldingsformulier is ontvangen te plaatsen. Om de plaatsing zo eerlijk mogelijk te laten verlopen worden alle leerlingen die in het vorige cursusjaar onder-wijs hebben genoten als eerste geplaatst om de continuïteit in de opleiding te garan-deren. Hierna worden de andere formulieren op basis van binnenkomst behandeld. Helaas kan het mogelijk zijn dat een leerling niet geplaatst kan worden voor het instrument, de docent of de lesvorm naar keuze. De directeur beslist uiteindelijk welke leerling voor welke les wordt geplaatst. Indien de lesvorm anders is dan de door u gewenste wordt u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.

Nieuwe leerlingen kunnen worden uitgeno-digd voor een kennismakingsgesprek met de docent om te kijken of de leerling fysiek al in staat is het instrument te behapstukken.
Na plaatsing is een leerling gedurende een jaar ingeschreven. Het schooljaar loopt van 1 september t/m 31 juli. Door inschrijving verbindt u zich dus voor een volledig school-jaar. Aan het einde van het schooljaar wordt de leerling automatisch uitgeschreven en moet zich om de opleiding voort te zetten zich ieder jaar opnieuw inschrijven.

Uitschrijving

Een leerling wordt na afloop van het cursus-jaar automatisch uitgeschreven. Een leerling moet zich dus ieder jaar opnieuw inschrijven.

Proefperiode

De muziekschool biedt nieuwe leerlingen vanaf het begin van het nieuwe cursusjaar een proefperiode van drie weken vanaf aanvang van het cursusjaar aan. Bij het afzeggen van de lessen na deze proefperiode dient de leerling het verschuldigde lesgeld over de gevolgde lessen te betalen. Na de proefperiode van drie weken is bij het eventueel stoppen van de lessen geen restitutie mogelijk, tenzij een van de uitzonderingen geldt zoals genoemd onder restitutie lesgeld.

Toelatingsprocedure

 1. Vocaal en instrumentaal onderwijs is alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente Bloemendaal.
 2. Bij plaatsing hebben de volgende leer-lingen voorrang:
  • Leerlingen tot 18 jaar.
  • Leerlingen die het vorige cursusjaar onderwijs hebben genoten en nog niet negen jaar op school zitten.
  • Leerlingen die een cursus AMV hebben afgerond.
  • Wachtlijstleerlingen.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen uit de eigen gemeente kan de muziekschool leerlingen van buiten de gemeentegrenzen toelaten.
 4. Voor de ensembles, orkesten en koren zijn belangstellenden van buiten de gemeente-grenzen van harte welkom.
 5. De muziekschool is aan een maximum aantal wekelijkse klokuren gebonden.

Wachtlijst

De muziekschool is door de beschikbare financiële middelen gebonden aan een maximum aantal lessen. Voor leerlingen die niet geplaatst kunnen worden legt
de muziekschool een wachtlijst aan. De muziekschool benadert de leerlingen van de wachtlijst zodra zich een mogelijkheid voor plaatsing voordoet. Voor leerlingen op de wachtlijst geldt een voorrangsregeling bij de inschrijving voor het nieuwe cursusjaar.

Indeling

De muziekschool deelt nieuwe leerlingen onder de negen jaar zoveel mogelijk in groepslessen in. Deze mogelijkheden zijn afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. De docenten bepalen voor elk cursusjaar in zorgvuldig overleg met de directeur alle leerling-indelingen in lessoort, type les en tijdsduur. Zij wegen daarbij het volgende mee:

 • De leeftijd van de leerling ten opzichte van andere leerlingen aan groepslessen.
 • De vorderingen van de leerling.